Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Důležité informace pro návštěvníky - návštěvní řád

1. Pořádek ve městě a organizace akce

  • Město Kaplice a KIC Kaplice
  • Production 1 

2. Pro návštěvníky akce jsou k dispozici:

  • Zábranami vymezená trasa průvodu
  • Divácká místa po celé trase 
  • Profesionální moderátoři
  • Mobilní i veřejné toalety
  • Stánkové občerstvení v podobě teplých i studených nápojů a teplých pokrmů
  • Občerstvení v místních restauracích
  • Stánkový prodej upomínkových předmětů

3. Návštěvní řád

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku.

Návštěvník je povinen:

  • dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem.
  • po ukončení akce uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.
  • vstoupit a pobývat v prostoru konání akce pouze na základě předložené vstupenky, opravňující ke vstupu na akci.
  • vstoupit do prostoru konání akce pouze v místech tomu určených.
  • se kdykoli prokázat platnou vstupenkou či řádně nasazeným identifikačním náramkem. Vstupenka i náramek jsou nepřenosné.
  • bezodkladně opustit oplocené prostory konání akce v případě, že řádně neprokáže své oprávění k pobytu v areálu konání akce. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečností službou.
  • chovat se v prostorách konání akce tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostochách.
  • dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.
  • pohybovat se pouze po určených komunikacích a ve vymezených prostorách. Tzn. nepřelézat zábrany, nevstupovat do cesty vystupujícím, nevyhledávat nebezpečná, vyvýšená místa, či místa, kdy může být poničen městský, nebo soukromý majetek.
  • chovat se šetrně a ohleduplně k městskému mobiliáři (lavičky), k městské výsadbě v centru města (stromy a květinové záhony).
  • chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům.
  • chovat se ohleduplně k vystupujícím, zejména v souvislosti s pořízením společné fotografie.
  • v případě potřeby umožnit průjezd vozidel IZS.

 

V celém areálu konání akce je zakázáno:

  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.).
  • vnášet vlastní nápoje a potraviny.
  • užívat drogy a jiné psychotropní látky.
  • vstupovat se psi a jinými zvířaty.
  • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky.
  • vnášet a používat pyrotechniku.
  • odhazovat odpadky mimo místa tomu určená.
  • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály.
  • ničit technická zařízení.
  • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly apod.
  • vstupovat do vymezených prostor pro vystupující.

 

Organizátoři akce si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.

Každý návštěvník vstupující do areálu konání akce souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do festivalového areálu.

Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.

Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.

Vstupem do prostor konání akce návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v prostoru konání akce na vlastní nebezpečí.

Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku.

Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

4. Důležitá telefonní čísla:

  • Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
  • Hasiči 150
  • Záchranná služba 155
  • Policie ČR 158
  • Policie ČR oddělení Kaplice: 974 232 720
  • Městská policie Kaplice: 380 303 139, 605 111 039
  • Kontakt pro média: viz. jan@bohdal.eu, 608 900 067 (TM: Jan Bohdal)
  • V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora.